Snow-guest: Mon-Etoil

Lepyat snezhki: I.Unku, S.Pavlrnko

V Sugrobe: A.Zhemchugov, V.Andronov

E.Grishenko, M.Malaev